PRIVACY POLICY ISO27001 ONLINE

PRIVACY POLICY ISO27001 ONLINE

ISO27001 online, gevestigd aan De Hooge Akker 10-b 5661 NG te Geldrop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@isoprivacy.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

ISO27001 online verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Bedrijfsnaam
  • Naam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Ook verwerken we eventuele gegevens die u ons via e-mail, contactformulieren toestuurt. Wachtwoorden op ISO27001 online zijn versleuteld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@isoprivacy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

ISO27001 online verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op mijn.iso27001online.nl
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Verzenden van onze nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming

ISO27001 online neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ISO27001 online) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

ISO27001 online bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tenzij er een wettelijke grondslag van toepassing is, dan hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

ISO27001 online verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ISO27001 online blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Het gaat hierbij om de volgende bedrijven:

  • TransIP

Deze partij verzorgt de hosting (opslag) van de dienst en de gegevens die daarmee worden verwerkt.

Inzage in persoonsgegevens

Slechts een select aantal medewerkers binnen ISO27001 online is, indien dat noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten, bevoegd tot inzage in de persoonsgegevens. Deze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding door hun arbeidsovereenkomsten. Geen enkele medewerker heeft inzage in uw wachtwoord.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ISO27001 online gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ISO27001 online en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@isoprivacy.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het BurgerServiceNummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Als u een klacht heeft dan kunt u contact met ons opnemen. Mochten we er samen niet uitkomen dan willen we u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ISO27001 online neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor het inloggen op onze website en voor het dataverkeer van ingelogde gebruikers naar en van onze website maken wij gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat. Wij maken voor het opslaan en versleutelen van wachtwoorden gebruik van moderne en recente techniek.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.

Tot slot

Wij behouden ons het recht deze privacy policy aan te passen. Op onze website wordt altijd de meest recente privacy policy beschikbaar gesteld.