SITE VOORWAARDEN

SITE VOORWAARDEN ISO27001 ONLINE

Introductie

Op deze site wordt u als internetgebruiker informatie aangeboden over de diensten en producten van ISO27001 online. Voor het aanbieden en leveren van producten en diensten op deze site maakt ISO27001 online gebruik van persoonsgegevens. In het Privacy Statement vindt u informatie over de manier waarop bij het gebruik van deze site met uw gegevens wordt omgegaan. Ook leest u hoe uw privacy daarbij wordt beschermd.

Gebruikersbeperkingen

Deze site bevat zeer veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van ISO27001 online en van derden rusten. Te denken valt aan tekeningen, foto’s, teksten en de grafische vormgeving van internetpagina’s. Mede om de belangen van ISO27001 online en die van derden te beschermen gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze site:

Het is niet toegestaan onderdelen van de avgonline.nl, www.avgonline.nl of mijn.avgonline.nl elektronisch of anderszins te kopiëren, behalve voor zover noodzakelijk om deze site op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.

Het is niet toegestaan een hyperlink naar avgonline.nl, www.avgonline.nl of mijn.avgonline.nl zo in te richten dat een internetgebruiker deze site in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

Fair use

Het is niet toegestaan van deze site gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van deze site, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Links naar sites van derden

Deze site bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk op die pagina’s aangegeven afwijkende voorwaarden. ISO27001 online is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina’s of voor de op deze sites als download aangeboden software.

Aansprakelijkheid

ISO27001 online kan de beschikbaarheid en juistheid van alle op deze site voorkomende gegevens niet volledig garanderen. ISO27001 online aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade behoudens grove schuld en/of opzet aan de zijde van ISO27001 online is. Alle aansprakelijkheid van ISO27001 online beperkt zich tot het maximale bedrag van de factuurprijs van het gebrekkige deel dat de schade heeft veroorzaakt.